Regulamin

INFORMACJE:

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego www.kreatorslubow-sklep.pl działającego pod adresem http://kreatorslubow-sklep.pl jest:  Justyna Morawska, Numer NIP: 1182098033, Numer REGON: 361724110, ulica Kluczowa 10/1, 01-929 Warszawa, (dalej zwany  „Sklepem”).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 3. Oferta Sklepu zamieszczana jest na stronie internetowej pod adresem www.kreatorslubow-sklep.pl
 4. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych Państw.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 6. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawne, zdolne do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek.
 7. Do dokonywania zakupów w Sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia jest podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych i kontaktowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.

 9. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.kreatorslubow-sklep.pl  Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klient otrzyma informację zwrotną  za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.

 10. Klient składając zamówienie określa rodzaj, fason, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu).
 11. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia tylko częściowej realizacji albo anulowania całości zamówienia.
 13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny lub jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i ceny pierwotnie zamówionemu towarowi, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia, w którym to przypadku nie dochodzi do zawarcia nowej umowy.
 14. W przypadkach, gdy Klienta zdecyduje o anulowaniu zamówienia (pkt 12 powyżej) albo o nieprzyjęciu świadczenia (pkt 13 powyżej), Sklep zwraca Klientowi całą uiszczoną wcześniej należność niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni .
 15. Sklep www.kreatorslubow-sklep.pl zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na towary. Zasady promocji, w tym sposoby dostawy towaru, sposoby płatności oraz ceny oferowanych produktów obowiązują do terminu obowiązywania danej akcji promocyjnej, odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.
 16. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon
 17. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z Sklepem e-mailem pod adresem: infokreatorslubow@gmail.com Do skuteczności cofnięcia lub zmiany zamówienia konieczne jest wyraźne potwierdzenie cofnięcia lub zmiany przez Sklep, co będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku otrzymania przez Klienta maila w tym zakresie.
 18. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie, podczas dokonywania zamówienia lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz usługi newslettera oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie „Konto klienta”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji zamówienia złożonego w Sklepie.

 19. Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane przez sklep działający, jako Administrator Danych Osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 20. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego firmy slawex 781 . Klienci mają prawo wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu, co do ich przetwarzana, jak również mają prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego zamówienia.

 21. Klient może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie od Sklepu oraz podmiotów współpracujących ze Sklepem na podany adres e-mail lub za pośrednictwem wiadomości sms na wskazany numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana. 
 22. Klient może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Sklepu na wskazany numer telefonu w celach marketingowych, również przy wykorzystaniu systemów automatycznych, w tym w celu przekazaniu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminami danej promocji.  Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sposoby płatności za zamówienia w sklepie http://kreatorslubow-sklep.pl

  1) przelewy natychmiastowe - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (www.blumedia.pl)

  2) klasyczna wpłata na konto - wpłaty należy dokonywać na rachunek: mBank 55 1140 2004 0000 3702 7603 0669, Justyna Morawska. W treści przelewu podając numer zamówienia 

  3) płatność przy odbiorze - płacisz za całość zamówienia kurierowi przy odbiorze paczki

  4) W naszym sklepie istnieje również możliwość płacenia karta płatniczą. 

            

DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

 

 

Lista banków oraz kart płatniczych

 

    W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Przy każdym towarze podany jest status dostępności towaru stanowiący zarazem wyznacznik przewidywalnego czasu realizacji zamówienia. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podawany czas realizacji zgodny był z faktycznym czasem realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia liczymy od momentu zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie (chyba że wybrano płatność za pobraniem) do momentu wysłania zamówienia do klienta. Przesyłki wysyłane są tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy wybranej przez Sklep.
 3. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie lub wskazany w mailu albo treści przelewu
 4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia zostanie wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

REKLAMACJE/GWARANCJA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) a, w przypadku osób/podmiotów nie będących konsumentami, zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny.
 2. Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w innej formie niż formularz reklamacyjny. Zachowanie formy formularza reklamacyjnego jest jednak wskazane i ułatwi proces reklamacji. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar .
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub, za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 4. Nie stanowią podstawy niezgodności towaru z umową różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.kreatorslubow-sklep.pl które to różnice wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.
 5. Reklamacji nie podlegają:
  - uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itp.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w towarze,
  - uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,
  - uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,

  - uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
  - uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  - zastrzeżenia  w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których istnieniu Sklep zapewniał,
  - odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.


 6. W przypadku, gdy towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją producenta, okres obowiązywania gwarancji i jej warunki określa dokument gwarancyjny, który jest doręczany Klientowi wraz z towarem.

WYMIANA

 1. Sklep nie umożliwia Klientom wymiany zakupionego towaru

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 - dalej jako ustawa), Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Klient powinien dokonać zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez oświadczenie, które  musi nastąpić do 30 dni od otrzymania przesyłki przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  1. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. Gdy przedmiot zakupu zostanie uszkodzony z winy klienta
 3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Płatność tytułem zwrotu za towar zostanie dokonana do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na własny koszt. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zakupionej rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres e-mail: www.kreatorslubow-sklep.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim

2. Zmiana Regulaminu:

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl